Etiska riktlinjer & transparens

Vårt uppdrag är att minska, och med tiden eliminera, de faror och skador som är förknippade med spridning av miss- och desinformation. Vi är stolta förespråkare av yttrandefrihet och motsätter oss censurering av individuella uttryck online. När vilseledande information som sprids på internet orsakar skada på samhälle eller personer så anser vi dock att denna typ av information måste identifieras och granskas.

Logically Facts har tagit fram branschledande produkter och tjänster som används för att granska skadlig miss- och desinformation. Våra tjänster och erbjudanden är riktade mot privata och offentliga organisationer, regeringar och det civila samhället. Vi tillhandahåller våra tjänster endast till kunder som möter högsta standard för integritet och etik. 

Vi håller oss själva ansvariga för att möta högsta standard för tillförlitlighet, trovärdighet och noggrannhet. Som verifierad signatär av International Fact-Checking Networks (IFCN) Code of Principles förbinder vi oss att vara partipolitiskt obunden, opartisk, samt transparent vad gäller våra källor, vår finansiering och vår organisations struktur. Vi granskas årligen av IFCN för att säkerställa att vi arbetar utifrån de principer och åtaganden vi skrivit under. Tidigare bedömningar finns att läsa här.

När vi bedömer potentiella partners och kunder tillämpar vi följande standarder:

Vi kommer inte att ingå avtal med:

  • Någon som är oförenlig med principerna för att stärka medborgerlig diskurs, skydda den demokratiska debatten och dess process och ge tillgång till tillförlitlig information.
  • Någon där det finns en sannolikhet att klienten skulle använda information som vi finner för att orsaka otillbörlig skada på någon person eller grupp.
  • Någon som hotar att underminera de mänskliga rättigheterna för någon person eller grupp.

Vi säkerställer alltid att alla affärsmässiga kontrakt inkluderar ett specifikt och riktat dokument där det omfång som våra produkter eller tjänster är licensierade för användning inom beskrivs och detta bekräftas mellan Logically Facts och kunden. Brott mot riktlinjer och villkor resulterar i uppsägning av tjänsten. 

Vi engagerar oss inte i partnerskap som på något sätt skulle kunna undergräva vår partipolitiskt obundna ställning.

Slutligen så följer vi en omfattande etikgranskningsprocess som stödjer vårt tillvägagångssätt för att säkerställa att alla nya kontrakt är anpassade till våra standarder och riktlinjer. Inga projekt kan på något sätt gå igenom vår interna etikprövning förrän ledningen enhälligt är överens om att det inte finns någon intressekonflikt som kan undergräva vår partipolitiskt obundna ställning. The Advisory Board, under ledning av Mark Wood, håller också Logically Facts till svars för sina åtaganden till opartiskhet.

För samtliga inom Logically Facts redaktion tillämpar vi följande standarder och riktlinjer:

  • Som anställd har du skyldighet att delge potentiella intressekonflikter som kan uppstå i arbete med olika projekt och även att i förväg väga in ifall det finns en risk att ett projekt kan undergräva vår ställning som partipolitiskt obunden.
  • Som anställd måste du fylla i en redovisning om dina personliga intressen innan du börjar arbeta på Logically Facts. 
  • Som anställd måste du i din faktagranskning redovisa alla kommersiella intressen eller övriga relationer som kan tänkas påverka granskningens resultat.

För samtliga anställda på Logically Facts tillämpar vi följande standarder och riktlinjer: 

  • Som anställd får du inte bedriva någon verksamhet som otillbörligt kan skada Logically Facts rykte, vilket inkluderar att skada vår ställning som partipolitiskt obunden.
  • Som anställd accepterar du villkoren om att inte ställa upp på något politiskt uppdrag, offentligt stödja en specifik politiker eller parti och att på sociala medier inte uttrycka något intresse av eller anknytning till politiska partier, politiska kandidater eller politiskt anpassade rörelser.

Logically Facts står inte under redaktionell kontroll av någon regering, stat, politiskt parti eller politiker. Vi kommer inte att låta våra granskningar och reportage fokusera på ett visst politiskt parti eller en viss sida av det politiska spektrumet. 

Vi anställer inte, och kommer inte att anställa, personer som har avlönade eller framträdande positioner i politiska partier, regeringar eller offentliga företag. 

Vi kommer inte att uppmana eller råda läsare att rösta på vissa politiska partier, vissa kandidater till ett offentligt ämbete, eller vissa regleringar annat än de som är väsentliga för att möjliggöra faktagranskning.

Logically Facts kommer inte att ingå avtal eller partnerskap med politiska partier, och kommer ta upp alla relevanta intressekonflikter eller politisk partiskhet från de experter och organisationer som citeras eller används.

Logically Facts har regler som förbjuder anställda att göra politiska uttalanden i företagets namn, eller att i en arbetsmiljö ta emot gåvor, förmåner eller tjänster med fördelaktiga villkor som frångår vanliga artighetsbetygelser. 

Logically Facts är ett företag registrerat i Irland under namnet Logically Facts Limited, och dess registreringsnummer är 704166. Det ägs av TheLogically Limited i Storbritannien. Logically Facts har dock fullständig redaktionell och administrativ självständighet och tar inte emot någon finansiering från TheLogically Limited. Alla administrativa beslut och budgetbeslut fattas av publikationens verkställande direktör, Baybars Orsek. 

Logically Facts redaktionella standarder är föremål för tillsyn av Logically Facts rådgivande kommitté som leds av Mark Wood, tidigare chefredaktör på Reuters. 

Det senaste räkenskapsårets (2022) årliga intäkter och de inkomstkällor som bidrar med mer än 5 procent av de totala årliga intäkterna finns nedan.

Årlig intäkt från det senaste fullständiga räkenskapsåret:

£1,799,527

Inkomstkällor som bidragit till mer än 5% av de totala årliga intäkterna:

Bytedance, Meta

Andra relevanta inkomstkällor  i artikel 4.2.B:

Inga

 

Nedan hittar du en beskrivning av de aktiviteter som vi genomför med våra partnerorganisationer.

Namn på partnerorganisation

Beskrivning av aktiviteter

Meta

Partner i program för faktagranskning av tredje part.

Bytedance (TikTok)

Partner i program för faktagranskning av tredje part.STADGAR FÖR LOGICALLY FACTS LIMITED (LOGICALLY FACTS)

ARTIKEL I: NAMN, SYFTE OCH OBEROENDE

1.1 Namnet på denna organisation ska vara Logically Facts.

1.2 Syftet med Logically Facts är att bedriva oberoende faktagranskningsverksamhet, som tjänar sociala medieplattformar och allmänheten genom att ta itu med de skador som är förknippade med miss- och desinformation.

1.3 Logically Facts verkar som en separat och oberoende affärsenhet från sitt moderbolag, TheLogically Limited (även känt som Logically). Logically Facts är ett registrerat företag i Irland, med registreringsnamnet Logically Facts Limited och registreringsnummer 704166. Det ägs av TheLogically Limited i Storbritannien. 

ARTIKEL II: REDAKTIONELLT OBEROENDE

2.1 Redaktionellt oberoende: Logically Facts upprätthåller fullt redaktionellt oberoende från Logically. Detta oberoende är avgörande för att säkerställa integriteten och trovärdigheten i faktagranskningsverksamheten.

2.2 Redaktionella beslut: Alla redaktionella beslut, inklusive urval, granskning och publicering av faktagranskande innehåll, fattas självständigt av Logically Facts redaktion utan inblandning eller påverkan från Logically.

2.3 Separat ledning och verksamhet: Logically Facts har en egen ledningsgrupp och operativ personal som är skilda från Logically, för att förhindra eventuella intressekonflikter.

2.4 Finansiellt oberoende: Logically Facts är ett separat och oberoende dotterbolag till Logically, somdrivs med en separat budget och separata finansiella resurser för att säkerställa att moderbolagets finansiella överväganden inte påverkar redaktionella beslut.

ARTIKEL III: STYRNING OCH ANSVARIGHET

3.1 Styrningsstruktur: Logically Facts leds av chefredaktören, som ansvarar för att upprätthålla organisationens uppdrag, redaktionella oberoende och leverans till partners och kunder, och rapporterar till Logically Facts rådgivande kommitté.

3.2 Transparens och rapportering: Logically Facts åtar sig att vara transparent i sin verksamhet. En årlig rapport som beskriver redaktionella beslut, styrningsstruktur och en uppdelning av de finansiella rapporterna kommer att finnas offentligt tillgänglig på dess webbplats i enlighet med kraven från självreglerande organisationer som, men inte begränsat till, International Fact-Checking Network och European Fact-Checkers Standards Network.

ARTIKEL IV: POLICY FÖR PARTIPOLITISK OBUNDENHET

4.1 Logically Facts är fast besluten att upprätthålla en strikt partipolitisk neutralitet i all sin verksamhet. Vi säkerställer att vi inte har några kommersiella, institutionella eller finansiella band med några politiska personer, partier eller ideologiskt drivna organisationer. Våra tjänster är inte tillgängliga för sådana enheter, och vi tillåter inte heller att våra produkter eller tjänster används för politiska reklamändamål.

4.2 Varje medlem i Logically Facts team är bunden av ett avtal som förbjuder offentligt främjande av politiska partier, inklusive medlemskap i sådana organisationer.

4.3 Vidare får Logically Facts personal inte offentligt uttrycka någon anknytning, stöd eller association med politiska partier, kandidater eller politiskt inriktade rörelser på sociala medier. Detta inkluderar förbud mot att publicera, dela eller stödja politiskt innehåll. Anställda förväntas också undvika att delta i eller bidra till politiskt laddade diskussioner om känsliga kulturella eller samhälleliga frågor, där deras bidrag kan antyda en politisk partiskhet.

4.4 Alla medarbetare på Logically Facts är dessutom skyldiga att uppge eventuella intressekonflikter som kan påverka deras arbete med specifika projekt. De måste bedöma om deras engagemang i ett projekt kan äventyra vårt rykte om att vara opartiska och agera därefter för att bevara integriteten och opartiskheten i vårt faktagranskningsuppdrag.

 

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.