Copy Link

Vi utgår alltid från att göra aktuella granskningar som ligger i linje med allmänhetens intresse när vi väljer vad som ska granskas. Våra faktagranskare använder data, analyser och redaktionell bedömning för att identifiera och prioritera bland granskningarna och väljer de som har störst risk för betydande skada. Vår erfarna redaktion och våra sakkunniga faktagranskare bedömer hur stor spridning materialet har och sedan hur stora effekter det kan ge.

Logically Facts undersöker påståenden som uppfyller följande kriterier:

 • Det är ett uttalande som gjorts i ett offentligt eller allmänt tillgängligt online-forum.
 • Det kan korrekt bedömas som rimligt eller sant eller falskt.
 • Det kan bedömas på tillgängliga rimlighetsnormer.
 • Logically Facts kan endast faktagranska information och meningar som kan tolkas som påståenden. Ett påstående är vilken mening som helst som syftar till att få mottagaren att tro att något är sant.

Vår redaktion är fast besluten att utvärdera allt potentiellt bevismaterial med samma rigorösa standarder oavsett vem som skapade det ursprungliga påståendet, eller vilken sida av det politiska spektrumet det faller på. Det förekommer tillfällen då vi inte kan verifiera eller tillbakavisa påståenden på grund av att det inte finns bevis som vi har tillgång till eller i framtiden kommer att få tillgång till. Det gäller ofta påståenden som är helt grundade i smakfrågor, historiska påståenden utan bevis eller påståenden om en i grunden moralisk eller religiös natur.

Vi engagerar oss inte i påståenden där vi anser det vara oansvarigt från vår sida. Det kan exempelvis vara i fall där vi inte har tillräckligt mycket expertis inom området eller förmågan att på ett bra sätt ge tillräckligt mycket sammanhang för att slutföra en korrekt granskning. Vi engagerar oss heller inte i nättroll eller skadliga konspirationsteorier om det inte finns ett tydligt journalistiskt skäl för att publicera motbevis.

Copy Link

Vi börjar med att spåra påståendet till dess ursprung för att analysera påståendet i sitt fullständiga sammanhang. Därefter hittar och citerar vi den primära källan för att antingen stödja eller motbevisa påståendet. 

När vi har samlat in tillräckligt med bevis gör vi en bedömning av hur tillförlitligt påståendet är och skriver en rapport med våra resultat. Vi beskriver också hur vi har gått tillväga när vi samlat in våra bevis. Så går det till när vi skriver våra faktagranskningsrapporter. När faktagranskningen passerat alla stadier av redaktionell granskning, publicerar vi våra resultat.

Faktagranskare hos Logically Facts måste hitta minst två källor att citera i sina faktagranskningar. Källorna kan vara, men är inte begränsade till:

 • Förstahandscitat från experter, ögonvittnen, intressenter eller myndigheter.
 • Akademiska tidskrifter eller forskningsrapporter.
 • Rapporter från etablerade och välrenommerade nyhetskällor.
 • Information tillhandahållen via Open Source Intelligence (OSINT) analyser. Detta inkluderar tekniker som nyckelbildsanalys, omvända bildsökningar, och geolokalisering.
 • När det är lämpligt och möjligt kontaktar vi den person eller organisation som är källan till det felaktiga påståendet och/eller föremål för anklagelserna, för att erbjuda dem rätten att svara innan publicering.

När en faktagranskare har identifierat ett påstående måste detta godkännas av en biträdande redaktör, assisterande redaktör eller redaktionens regionledare. När utkastet av faktagranskningen är färdigt går det vidare till teamets regionala ledare för översyn av den redaktionella stringensen, det vill säga bevis, struktur, argument och citat. Efter att den första granskningen är gjord så ansvarar assisterande redaktörer från Logically Facts för att innehåll och källor är välrenommerade, korrekta och fria från grammatiska fel. Assisterande redaktörer granskar sedan om det finns några oklarheter kring bedömning, källor eller andra redaktionella beslut och meddelar i sådana fall faktagranskaren och seniora faktagranskare som arbetat länge i redaktionen innan granskningen publiceras.

Copy Link

Att lita på publika och auktoritativa källor för information är bättre än att lyssna på otillförlitliga källor. De tillförlitliga källorna ger mer exakt och fullständig information medan påståenden med svaga bevis eller påståenden som är potentiellt vilseledande eller manipulerande främjar snarare falska övertygelser än sanna.

Copy Link

Vi använder sex olika betyg för våra faktakontroller. De syftar till att ge en snabb sammanfattning av våra resultat och ett omdöme om påståendets tillförlitlighet:

SANT – Detta påstående är helt motiverat av pålitliga och tillgängliga bevis.

DELVIS SANT – Detta påstående kan vara vilseledande i vissa icke-substantiella aspekter men är ändå till hjälp för att förstå trovärdighetens helhet.

VILSELEDANDE – Detta påstående är mestadels ohjälpsamt för att förstå trovärdighetens helhet, även om det till viss del kan motiveras av tillgängliga bevis.

FALSKT – Detta påstående är helt ogrundat och det finns inga bevis.

FÖRFALSKNING – Detta påstående är helt ogrundat och det finns inga bevis, fotot eller videon är dessutom fabricerad.

OVERIFIERBAR – Detta påstående kan inte verifieras eller dementeras eftersom det inte finns tillräckligt med tillgängliga bevis.

Copy Link

Logically Facts främsta uppdrag är att minska och så småningom eliminera de skador som kan uppstå på grund av miss- och desinformation. Vi förespråkar stolt rätten för yttrandefrihet och står inte bakom censur för individuella uttryck online. När vilseledande och falsk information som skadar samhällen eller personer sprids så anser vi dock att informationen måste identifieras och granskas. Vi anser att det är både möjligt och högst önskvärt att vara politiskt engagerad utan att vara fördomsfull, att debattera och inte hålla med under ärliga förhållanden och med integritet samt att kräva högsta standard av artighet, rationalitet och respekt från politiskt allierade och opposition.

Vi tror att det bästa sättet att uppnå detta är genom att utveckla partipolitiskt obundna och opartiska resurser för att fastställa vilka fakta som är obestridliga, vilka ställningstaganden som rimligen kan tas utifrån dessa fakta, och att ge alla de nödvändiga resurser som behövs för att argumentera för vad de tror på utan att underminera vårt delade åtagande om att argumentera faktabaserat.

Som anställda hos Logically Facts är vi medvetna om, för att göra vår del i att etablera vad som är sant eller inte, att Logically Facts måste ha ett förtroende över hela det politiska spektrumet. Vi är också medvetna om att även om det är en medborgerlig plikt att hålla sig politiskt engagerad så måste vår roll som oberoende faktagranskningsorganisation och vårt arbete motiveras av breda politiska och etiska överväganden som överskrider våra individuella partipolitiska intressen.

Med det sagt så intygar vi att allt arbete på Logically Facts är fritt från partiskhet och partipolitiskt intresse och att våra personliga politiska åsikter aldrig kommer att påverka vårt arbete. Inte heller kommer vårt arbete någonsin att innehålla information med skälig misstanke om att vara otillbörligt påverkad av egna partipolitiska åsikter. Vidare så intygar vi att anpassa vårt privatliv och vår privata kommunikation online och på andra platser på ett sätt som garanterar att vi inte underminerar Logically Facts ställning som en opartisk och partipolitiskt obunden organisation.  Alla våra anställda måste godkänna att arbeta utifrån våra policys och riktlinjer.

Copy Link

Varken våra aktieägare, kunder eller vårt moderbolag The Logically Ltd. har någon kontroll över vårt arbetsflöde kring faktagranskning. De kan heller inte ge någon input kring våra redaktionella beslut. De regionala redaktionella ledarna ansvarar för redaktionell noggrannhet, kvalitet och konsekvens. The Global Head of Editorial Operations, Jaskirat Singh Bawa, är ytterst ansvarig för vår redaktionella policy och de standarder vi arbetar efter i hela den globala redaktionella gruppen. Logically Facts Managing Director, Baybars Orsek, ansvarar för att övervaka drift, administration av vinst- och förlusthantering för verksamheten och att hantera konton med kunder och intressenter. Vill du läsa mer om vårt arbetslag så hittar du information på sidan "Om oss". 

När vi arbetar med olika påståenden och faktakontroller så arbetar våra faktagranskare under handledning av biträdande och assisterande redaktörer i en trenivåstruktur. 

Eventuella kontroversiella redaktionella beslut, klagomål eller nödvändiga korrigeringar innebär alltid ett direkt ingripande av regionala redaktionella ledare, som även rapporterar till The Global Head of Editorial Operations.

Copy Link

Olika typer av bevis motiverar olika slags påståenden:

 • Empiriska påståenden kan motiveras av vetenskaplig forskning.
 • Ekonomiska förutsägelser kan motiveras av experter inom olika områden.
 • Politiska påståenden kan motiveras av enkätdata eller genom att tillämpa allmänt överenskomna politiska principer.

Det finns även standarder och riktlinjer som på olika sätt kan ge möjlighet till att jämföra kvalitet mellan källor. Vi väljer att arbeta med källor med hög tillförlitlighet i stället för källor med låg tillförlitlighet. I de fall det går så är vår primära källa alltid förstahandsinformation följt av sekundära källor. Om det skulle finnas anledning att tro att en citerad källa är opålitlig eller om det finns rimliga intressekonflikter i deras rapportering så kommer detta alltid att anges i vårt arbete. 

Vår tumregel för att bestämma vilka källor som är tillförlitliga är att ställa frågan ”hur mycket skulle de vinna eller förlora på att vilseleda oss med felaktig information?” I våra faktagranskningar kräver vi minst två källor av högsta tillgängliga kvalitet för att bekräfta eller dementera ett påstående.

 • Expertkonsensus: Internationellt pålitliga organisationer eller experter inom det relevanta området har uttryckligen accepterat grunden för vår bedömning som otvivelaktig, antingen genom publicerad forskning eller via en tjänsteman.
 • Peer Reviewed Research (refentgranskning): Resultat och slutsatser som är publicerade i välrenommerade artiklar i referentgranskade tidskrifter.
 • Icke partipolitiska regeringar/officiella källor: Information inklusive statistik, policys och juridik som kommer från tillförlitliga, välrenommerade och partipolitiskt obundna statliga myndigheter som har lämplig verifiering. Till exempel uttalanden från nationella organ som är klassade som auktoritära och sanningsenliga som U.S Bureau of Labor Statistics eller internationella organ som Världshälsoorganisationen eller Världsbanken. Denna typ av information innehåller inte några uttalanden från partipolitiska personer, partier eller deras talesperson, såvida det inte gäller frågor som ligger direkt till dessa eller inom deras område för expertis.
 • Expertutlåtande: Icke referentgranskad forskning eller andra former av auktoritativa åsikter som ges av personer eller organisationer som har etablerad expertis eller stark koppling till internationella organ som är relevanta för påståendet.
 • Non-Expert Journalistisk utredning: Utredningar av personer som inte har någon särskild expertis men starka institutionella band till välrenommerade och pålitliga journalistiska medier, utredningsorgan eller forskningsinstitutioner.
 • Ögonvittnesskildringar: Förstahandsberättelser om händelser av personer som direkt bevittnat dem. Denna typ av berättelse måste även alltid bekräftas.
 • När det är möjligt och aktuellt: våra egna redaktionsmedlemmar som skickas ut till platsen.

Logically Facts strävar alltid efter att namnge alla källor som används i en faktagranskning av transparensskäl, men det finns undantag då vi kommer att låta källan vara anonym om deras säkerhet är i fara. Vi kommer att inkludera den information som tillhandahålls om den bekräftas av namngivna källor eller materiella bevis.

Copy Link

Faktakontroller kan behöva revideras av olika skäl. Det kan ha framkommit ny information, upptäckts fler bevis eller blivit ett typografiskt fel som behöver rättas till. Om du upptäcker eller tror att någonting har blivit fel i någon av våra faktagranskningar så kan du kontakta oss genom någon av de ”kontakta oss”-knapparna som finns på var och en av våra publicerade faktagranskningar.

Varje faktagranskning kommer med en unik identifiering vilket gör att vår redaktion snabbt kan hitta den faktagranskning som behöver ses över vid eventuell uppdatering, klagomål eller rättelse. 

 • Faktagranskningar som är redigerade med innehållsrättningar markeras med ”rättelse”.
 • Faktagranskningar som är redigerade med icke-materiella korrigeringar, till exempel stavning, grammatiska fel eller andra misstag som inte påverkar innehållet i påståendet eller domen markeras med ”uppdaterad”.
 • Om den ursprungliga publikationen eller inlägget där misstaget gjordes inte går att redigera, kommer vi att sprida korrigeringen i samma format och kanal som originalet.
 • Klagomål bedöms alltid av seniora medlemmar i faktagranskningsenheten följt av ett snabbt svar med förklaring på vårt beslut att antingen korrigera faktagranskningen eller låta den vara som den är.
 • Om du inte känner dig nöjd med vårt svar kan du överklaga med ytterligare ett klagomål till våra ledande redaktionsmedlemmar i faktagranskningsenheten. Dessa kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder för att lösa problemet, upp till och inklusive att utse en oberoende rådgivare för att göra en bedömning. 
 • Användare som har fått eller spårat en faktagranskning som är föremål för en uppdatering eller redigering meddelas alltid.

Här är en lista på våra faktagranskningar som har blivit rättade.

Copy Link

Om du anser att någonting som vi har publicerat genom vår journalistik, forskning eller utbildningsfunktion är felaktigt, vilseledande eller orättvist så ber vi dig att skicka in en begäran om rättelse via formuläret i slutet av sidan. Du kan också hitta formuläret på vår kontaktsida.

Ärendet tas upp till våra redaktionella ledare och besvaras inom 48 timmar. Alla klagomål som bedöms giltiga kommer att åtgärdas på ett sätt där korrigeringen ges en framträdande plats i artikeln. Vi erbjuder alltid de som varit föremål för kritik i vår rapportering möjligheten att besvara ärendet. Alla skäl som inte beviljar rätt att svara kommer att publiceras på vår hemsida. 

Om du anser att Logically Facts på något sätt bryter mot IFCN:s principer kan du informera IFCN direkt genom att klicka här.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.