COVID-19-vaccin har inte orsakat 17 miljoner dödsfall

Av: Iryna Hnatiuk
Januari 11 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
COVID-19-vaccin har inte orsakat 17 miljoner dödsfall

Källa: Correlation Research in the Public Interest, TikTok, Epoch Times / Skärmdump modifierad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inga uppgifter som bekräftar att COVID-19-vaccinet är kopplat till överdödlighet. Publikationens slutsats är felaktig.

Påstående-ID ba1b3612

Kontext

Ett påstående som cirkulerar på sociala medier (arkiverat här) hävdar att 17 miljoner människor har dött till följd av COVID-19-vaccination. Påståendet fick spridning efter att siffran nämndes i en konversation nyligen mellan den tidigare Fox News-värden Tucker Carlson och evolutionsbiologen Bret Weinstein. Under konversationen sa Weinstein: "Jag var nyligen på en konferens i Rumänien om COVID-krisen och det var mycket arbete med att försöka reda ut vad vi faktiskt förstår. Och jag såg en trovärdig uppskattning av något som 17 miljoner dödsfall globalt från den här teknologin."

Under intervjun angavs ingen källa för siffran och inte heller namnet på den påstådda konferensen. 

I själva verket

Den 17 september 2023 publicerade en icke-vinstdrivande organisation, Correlation Research in the Public Interest, en icke-peer-reviewed studie med titeln "COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere". Studien drar slutsatsen att: 

"Vi kvantifierar den totala vaccinationsdödligheten i alla åldersgrupper för de 17 länderna till (0.126 ± 0.004)%, vilket skulle innebära 17.0 ± 0.5 miljoner COVID-19 vaccindödsfall över hela världen, från 13.50 miljarder injektioner fram till 2 september 2023." 

Detta är den enda källan som hänvisar till siffran "cirka 17 miljoner dödsfall från COVID-19-vaccinet." Andra publikationer, inklusive Epoch Times, en känd spridare av misinformation, citerar just denna publikation. 

Analysen i studien är mycket bristfällig. Författarna drog slutsatsen att det fanns ett samband mellan de ökade dödlighetstoppar som observerats efter vaccination och vaccinutrullningen. Enbart korrelation innebär dock inte att det finns ett orsakssamband. 

Ett annat problem är att författarna inte klargjorde om de personer som dog hade vaccinerats. De uppgifter om överdödlighet som de använde gällde befolkningen som helhet och saknade uppgifter på individnivå. Att verifiera vaccinationsstatus för de personer som dog borde ha varit ett första steg i en sådan analys. Utan denna information är det omöjligt att på ett tillförlitligt sätt dra kausala slutsatser mellan vaccination och död.

Analysen misslyckades också med att utforska möjligheten till COVID-19 som en potentiell förklaring till de observerade topparnai överdödlighet. Jeffrey Morris, biostatistiker och professor vid University of Pennsylvania, ifrågasatte studiens giltighet på X (tidigare Twitter) och betonade att topparna i överdödlighet sammanföll med ökningar av COVID-19-dödsfall. 

Topparna i överdödlighet sammanföll nära med ökningar av COVID-19-dödsfall. (Källa: George S. Pepper, professor i folkhälsa och förebyggande medicin, X.)

Spencer Fox, biträdande direktör för University of Texas COVID-19 Modeling Consortium, sa på liknande vis till AP: “Om du jämför den totala överdödligheten med de totala antalet rapporterade dödsfall till följd av COVID-19, så kommer majoriteten av dödsfallen vara orsakade av COVID självt.”

Dr Amesh Adalja, en seniorforskare vid Johns Hopkins Center for Health Security, sa till Logically Facts: "Vad spridarna av denna misinformation gör är att missbruka statistik för att förvirra människor och fördöma vacciner, som faktiskt har räddat liv. De använder enkla korrelationer för att försöka visa att överdödligheten kan vara hög där vaccinationsgraden är hög. Vad denna pseudoanalys ignorerar är det faktum att det sannolikt är COVID-19 som orsakar det höga antalet dödsfall, vilket ökar vaccinationsnivån. De har det helt bakvänt, men jag tror att de vet det och försöker få människor att fatta dåliga beslut om vaccinerna oavsett den objektiva verklighet som de undviker." 

Uppgifter från Världshälsoorganisationen som presenteras i ett diagram från Our World In Data visar hur den högre mängden kumulativa COVID-19-vaccinationer per 100 personer leder till lägre siffror i dagliga nya COVID-19-dödsfall per miljon människor.

Statistiska uppgifter bekräftar att en ökning av antalet vaccinerade personer har minskat antalet dödsfall på grund av covid-19. (Källa: Vår värld i data)

En studie av USA:s nationella folkhälsomyndighet, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som undersökte perioden mellan december 2020 och juli 2021 fann att personer som tagit COVID-19 vaccinet hade lägre dödlighet från COVID-19.

En av författarna till det material som publicerats av Correlation Research in the Public Interest är Denis Rancourt – en tidigare fysikprofessor vid University of Ottawa och direktör för Correlation Research in the Public Interest. Rancourt är medlem i gruppen Panda, som rutinmässigt främjar COVID-19-förnekelse och felaktig vaccininformation. 

Rancourt medverkade också i en intervju med World Council for Health där han förnekade en COVID-19-pandemi. World Council for Health är en pseudomedicinsk organisation som sprider felaktig information om COVID-19 och vaccinationskampanjen.

En lista över studier om COVID-19-vaccinernas säkerhet och dess effekter finns här. Fler faktagranskningar av Logically Facts om COVID-19-vacciner finns här.

Utslag

Det finns inga uppgifter som stöder påståendet att COVID-19-vaccin orsakade 17 miljoner dödsfall. Det icke expertgranskade materialet som publicerats av den ideella organisationen Correlation Research in the Public Interest är bristfälligt. Dess medförfattare har tidigare kommit med antivaccinationspåståenden. Publicerad data bekräftar att den totala dödligheten sammanfaller med en ökning av antalet fall av COVID-19. Därför har vi markerat påståendet som falskt.

COVID-19-pandemin har gett upphov till en hel del potentiellt farlig felaktig information. För tillförlitliga råd om covid-19, inklusive symtom, förebyggande åtgärder och tillgänglig behandling, hänvisar vi till Världshälsoorganisationen eller din nationella hälso- och sjukvårdsmyndighet.

Denna faktagranskning har översatts av Siri Christiansen.

The COVID-19 pandemic has given rise to a lot of potentially dangerous misinformation. For reliable advice on COVID-19, including symptoms, prevention, and available treatment, please refer to the World Health Organization or your national healthcare authority.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.