ఏమిన్కన్ యూక్సెల్

ఫ్రీలాన్స్ టర్కిష్, ఫాక్ట్ చెక్కర్, యూ ఎస్

Latest Analysis by ఏమిన్కన్ యూక్సెల్

0
అంశాల వారీగా అన్వేషించండి

మన జీవితాలని ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాలని మనం మనకి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మేరకు తీసుకుంటాము. అయితే ఇంటర్నెట్ స్వభావరీత్యా తప్పుడు సమాచారం ఇప్పటివరకు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ప్రజలకి చేరుతున్నది.