ప్రవీణ్ కుమార్ హెచ్

ఫాక్ట్ చెక్కర్, ఇండియా

ప్రవీణ్ లాజికల్లీ ఫ్యాక్ట్స్ లో ఫ్యాక్ట్ చెకర్ గా పని చేస్తున్నారు. మైసూరు విశ్వవిద్యాలయం నుండి కామర్స్ లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉన్న ప్రవీణ్ కి చిన్న చిన్న వివరాలని గుర్తుపట్టడంలో నైపుణ్యం ఉంది. తనకి కళలు అంటే ఆసక్తి.

0
అంశాల వారీగా అన్వేషించండి

మన జీవితాలని ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాలని మనం మనకి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మేరకు తీసుకుంటాము. అయితే ఇంటర్నెట్ స్వభావరీత్యా తప్పుడు సమాచారం ఇప్పటివరకు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ప్రజలకి చేరుతున్నది.