ఉమ్మే కుల్సుం

ఫ్యాక్ట్ చెకర్, ఇండియా

ఉమ్మే మైసూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ నుండి కామర్స్ లో బ్యాచిలర్స్ చేశారు. తను లాజికల్లీ ఫ్యాక్ట్స్ లో 2017లో చేరారు. అప్పటి నుండి ఫ్యాక్ట్ చెకర్ గా పని చేస్తున్నారు.

Latest Fact Checks by ఉమ్మే కుల్సుం

0
అంశాల వారీగా అన్వేషించండి

మన జీవితాలని ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాలని మనం మనకి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మేరకు తీసుకుంటాము. అయితే ఇంటర్నెట్ స్వభావరీత్యా తప్పుడు సమాచారం ఇప్పటివరకు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ప్రజలకి చేరుతున్నది.